OPOSICIONS AL COS DE MOSSO D’ESQUADRA

INICI | HORARIS

El curs s’iniciarà  octubre del 2021

3 dies setmanals de Classe: dilluns , dimarts  i dijous de 19:30 a 21:30 (dos dies teòric i un de psicotècnic)

El Centre d’Estudis Tangram seguirà l’horari lectiu escolar  establert a Manlleu pel curs 21-22.

MATERIALS

Com material del temari teòric es seguirà la guia d’estudi per l’accés a Mosso ,cada alumne tindrà que disposar d’un exemplar , aquestes es poden comprar a qualsevol llibreria . Per material Psicotècnic el centre anirà lliurant cada setmana el citat material , el cost d’aquest material ja esta inclòs en la matrícula.

ESTRUCTURA

El curs es dividirà en sessions en les quals es treballaran tots els temes relacionats amb els psicotècnics ( matemàtiques, Llengua Catalana, lògica…etc) i els temes teòrics que apareixen a la guia d’estudi .

ESTRUCTURA DEL PROCÉS D’OPOSICIÓ
PRIMERA FASE:
Primera prova.

Consisteix en la realització dels exercicis i proves següents:

Exercici de coneixements. S’han de respondre 30 preguntes tipus test en relació amb el temari. El Temps de realització serà d’una hora .Es valora de 0-10.

Prova aptitudinal. Realització d’una bateria de tests , on es valoren el raonament abstracte , raonament espacial , aptitud verbal ,aptitud numèrica i aptitud perceptiva.

Per ser considerat apte s’ha d’obtenir mínim un 5.

Prova de personalitat.

Per a la superació d’aquesta prova ha d’obtenir i la qualificació d’apte.

Les persones que superin la subprova de personalitat i la aptitudinal se li sumarà la puntuació obtinguda en la prova de coneixements  i seràn aptes els 4000 persones participants.

Segona prova.

Consisteix en la realització dels exercicis físics,

Circuit Agilitat

Pressió Sobre Banc

Cursa Llançadora

Les persones que no obtinguin un 1 seran excloses de la convocatòria .

Els percentatges de puntuació dels exercicis físics seràn els següents :

Circuit Agilitat                                     30%

Pressió Sobre Banc 30%

Cursa Llançadora 40%

La comprovació de dades antropomètriques es realitzarà durant la realització de les proves físiques. Es comprovarà que la persona aspirant compleix els requisits mínims d’alçada i d’índex de massa corporal.

Tercera  prova.

El tribunal qualificador aprovarà i farà publica la llista amb les persones participants que hagin resultat aptes ‘aquesta llista, les 2.750 persones participants més ben classificades seran convocades per realitzar la prova d’adequació psicoprofessional.

Prova d’ adequació psicoprofessional. Consisteix en la realització de les següents subproves:

Primera subprova. Proves psicotècniques orientades a avaluar l’adequació de les característiques de la persona aspirant en relació amb les tasques a desenvolupar. b) Segona subprova. Entrevista per contrastar i ampliar el resultat de les proves psicotècniques per determinar l’adequació de la persona aspirant al perfil professional desitjat. La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no apte/a.

Quarta  prova.

Les persones participants han de posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior.

Exempció de la realització de la prova de coneixements de llengua catalana

Comprovació de les causes d’exclusió mèdica
Comprovació de tatuatges.

La comprovació de tatuatges es farà de manera independent durant la realització de la comprovació de les causes d’exclusió mèdica.

SEGONA FASE:

curs selectiu de formació bàsica per a policies d’una durada no superior a 1.350 hores. Pública de Catalunya

TERCERA FASE

període de pràctiques de caràcter selectiu (amb una durada mínima de dotze mesos).

Més informació
CONTACTA AMB NOSALTRES

Av. Puigmal, 62, Baixos, 08560 Manlleu, Barcelona.

Email: tangram@tangramacademia.com

938 51 08 82

FORMULARI DE CONTACTE
HORARIS

De dilluns a divendres de 9 a 13h i de 16.15 a 20.30h. Dissabte i diumenge tancat.

Copyright 2021 Tangram acadèmia | All Rights Reserved Política de cookies | Avís legal i política de privacitat