OPOSICIONS AL COS D’AGENTS RURALS

INICI | HORARIS

1 modalitat:  les  sessions es farien dilluns  18:30 a 21:00

MATERIALS

Com material del temari teòric es lliurarà un dossier  d’estudi amb es temes desenvolupats i  com a material de treball per als psicotècnics és treballarà amb material  Psicotècnics que anirem lliurant al llarg del curs  .

ESTRUCTURA

El curs es dividirà en sessions en les quals es treballaran tots els temes relacionats amb els psicotècnics , temari teòric i supòsits pràctics .

ESTRUCTURA DEL PROCÉS D’OPOSICIÓ

PRIMERA PROVA

Consta de tres exercicis de caràcter eliminatori:

Perfil professional:consisteix a respondre un test psicotècnic orientat a avaluar el grau d’adequació de les persones aspirants en relació amb l’exercici de les tasques i les funcions i amb l’entorn
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà excedir d’1 hora i 30 minuts. 
La qualificació de l’exercici és d’apte/a o de no apte/a. 
Seran aptes les persones aspirants que s’adeqüin al perfil de competències professionals de les places objecte de la convocatòria, i no aptes en cas contrari. 
Restaran exemptes de la realització d’aquest exercici les persones aspirants que hagin estat qualificades d’apte/a per a aquest exercici a la convocatòria d’accés 01/06. 
L’acreditació la realitzarà d’ofici l’òrgan convocant, o l’òrgan en qui delegui.

Qüestionari de coneixements: es respondrà un test de 100 preguntes, més 4 de reserva, amb quatre respostes alternatives; 40 seran sobre la part general del temari i 60 sobre la part específica del temari
Només una de les respostes és correcta. 

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 40 minuts. 
La qualificació de l’exercici és de 0 a 10 punts. 

La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts. 
Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada.

SEGONA PROVA

Primer exercici: coneixements de llengua catalana que consta de dues parts:

Primera part: s’hi avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana per mitjà de la redacció d’una carta formal d’un mínim de 100 paraules, de la redacció d’una nota de 50 paraules com a mínim, i de la realització d’exercicis de gramàtica i lèxic sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions i/o activitats dels llocs objecte de convocatòria.

Segona part: s’hi avaluarà l’expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d’un text i una conversa guiada.

Segon exercici. De caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola (acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l’expressió oral com en l’escrita). La qualificació d’aquesta prova és d’apte o no apte.

TERCERA  PROVA   PERSONALITAT

La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no apte/a.

QUARTA PROVA . Exercicis físics

De caràcter obligatori i eliminatori.

El circuit d’agilitat.

La flexió de braços. El seu objectiu és valorar la força estàtica de les extremitats superiors.

La cursa llançadora (course navette). El seu objectiu és mesurar la resistència aeròbica màxima.

Natació. El seu objectiu és valorar la capacitat d’adaptació de l’aspirant al medi aquàtic.

La qualificació de la prova serà de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la serà de 5 punts.

Més informació
CONTACTA AMB NOSALTRES

Av. Puigmal, 62, Baixos, 08560 Manlleu, Barcelona.

Email: tangram@tangramacademia.com

938 51 08 82

FORMULARI DE CONTACTE
HORARIS

De dilluns a divendres de 9 a 13h i de 16.15 a 20.30h. Dissabte i diumenge tancat.

Copyright 2021 Tangram acadèmia | All Rights Reserved Política de cookies | Avís legal i política de privacitat