OPOSICIONS AL COS ADMINISTRATIU

HORARIS

El curs tindrà una durada de 70 hores distribuides en 8  mesos.

Dijous de 18:30 a 21:00.

PART GENERAL: DRET CONSTITUCIONAL I INSTITUCIONAL

1.- La Constitució espanyola de 1978. Estructura i Contingut. Drets Fonamentals i Llibertats Públiques. Garanties constitucionals dels drets. Suspensió dels drets.

2.- Institucions de l´Estat: Corts Generals, Corona, Govern, Presidència. Altres institucions: Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas.

3.- L´Estatut d´Autonomia de Catalunya. Estructura i Contingut. Drets i deures dels ciutadans. Competències: Tipologia.

4.- Institucions de Catalunya: Parlament, Govern, Presidència. Altres Institucions: Síndic de Greuges, Síndicatura de Comptes, Consell de Garanties Estatutàries.

5.- La Unió Europea. Dret Originari i Dret Derivat. Institucions de la Unió Europea.

6.- Organització territorial de l´Estat. Comunitat Autonoma. Vegueria i Comarca. El municipi. El terme municipal. La població. L´empadronament.

7.- L´organització municipal: òrgans necèssaris i òrgans complementaris. Competències i funcionament dels òrgans municipals. Organització i funcionament de l´Ajuntament de referencia.

PART ESPECIAL: DRET ADMINISTRATIU

8.- Llei 39/2015, d´1 d´Octubre: L´acte administratiu. Concepte i clases. Validesa i eficacia de l´acte administratiu. La invalidesa de l´acte administratiu. La revisió d´ofici de l´acte administratiu. Els recursos administratius.

9.- Llei 39/2015, d´1 d´Octubre: El Procediment Administratiu general. Fases i Principis generals. El registre d´entrada i sortida de documents. Requisits en la presentació de documents. Comunicaions i notificacions.

10.- Les disposicions generals, els principis d´actuació i el funcionament del sector públic a la Llei 40/2015 d´1 d´Octubre.

11.- Els contractes administratius a l´esfera local. Els contractes administratius típics. Procediments d´adjudicació.

12.- Transparència, accés a la informació pública i bon govern: marc legal a Espanya i a Catalunya. Concepte i principis generals.- Les administracions publiques i la societat de la informació. L´administració electrónica: pilars i principis.

13.- La protecció de dades de carácter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de carácter personal. Drets de la ciutadania en materia de protecció de dades.

14.- La responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques. Responsabilitat Patrimonial. L´acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions publiques.

15- Potestat Sancionadora: Principis. El procediment sancionador. Mesures sancionadores administratives.Potestat Reglamentària de les entitats locals.

16.- Els pressupostos locals: concepte i contingut. Els principis pressupostaris. Formació i aprovació. Estructura pressupostària. L´execució del pressupost: les seves fases.

17.- Els Recursos dels municipis. Enumeració. Tributs Locals: Impostos Municipals,Taxes, contribucions Especials i Preus Públics.

18.- Llei 38/2003 general de Subvencions: àmbit d´aplicació. Concepte de Subvenció. Principis generals. Obligacions dels benefiaciaris.

19.- Els béns de les Entitats Locals. Regulació i clases. Béns de Domini Públic: concepte i règim d´utilització. Béns Patrimonials. Els Béns comunals. Inventari. 

20.- L´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic: Drets i deures i Codi de Conducta.

Més informació
CONTACTA AMB NOSALTRES

Av. Puigmal, 62, Baixos, 08560 Manlleu, Barcelona.

Email: tangram@tangramacademia.com

938 51 08 82

FORMULARI DE CONTACTE
HORARIS

De dilluns a divendres de 9 a 13h i de 16.15 a 20.30h. Dissabte i diumenge tancat.

Copyright 2021 Tangram acadèmia | All Rights Reserved Política de cookies | Avís legal i política de privacitat