OPOSICIONS A POLICIA LOCAL

INICI | HORARIS

Inici Immediat.

Dilluns de 19:15 a 21:15 i dimecres de 18:30 a 20:30.

El Centre d’Estudis Tangram seguirà l’horari lectiu escolar  establert a Manlleu pel curs 20-21 .

MATERIALS

Com material teòric el centre facilitarà el temari amb els temes desenvolupats,

ESTRUCTURA

El curs es dividirà en sessions en les quals es treballaran tots els temes relacionats amb els psicotècnics ( matemàtiques, Llengua Catalana, lògica…etc ) els  temes teòrics  i també es faran unes 3  sessions de supòsits pràctics .

TEMARI

I.- PART GENERAL: DRET CONSTITUCIONAL I INSTITUCIONAL

0.- Introducció a l´Ordenament Jurídic espanyol.

1.- La Constitució espanyola de 1978. Estructura i Contingut. Drets Fonamentals i Llibertats Públiques. Garanties constitucionals dels drets. Suspensió dels drets.

2.- Institucions de l´Estat: Corts Generals, Corona, Govern, Presidència. Altres institucions: Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas.

3.- L´Estatut d´Autonomia de Catalunya. Estructura i Contingut. Drets i deures dels ciutadans. Competències: Tipologia.

4.- Institucions de Catalunya: Parlament, Govern, Presidència. Altres Institucions: Síndic de Greuges, Síndicatura de Comptes, Consell de Garanties Estatutàries.

5.- La Unió Europea. Dret Originari i Dret Derivat. Institucions de la Unió Europea.

6.- Organització territorial de l´Estat. Comunitat Autònoma. Vegueria i Comarca. El municipi. El terme municipal. La població. L´empadronament.

7.- L´organització municipal: òrgans necessaris i òrgans complementaris. Competències i funcionament dels òrgans municipals. Organització i funcionament de l´Ajuntament de referencia.

PART ESPECIAL: DRET ADMINISTRATIU GENERAL

8.- Llei 39/2015, d´1 d´Octubre: L´acte administratiu. Concepte i classes. Validesa i eficàcia de l´acte administratiu. La invalidesa de l´acte administratiu. El registre d´entrada i sortida de documents. Requisits en la presentació de documents. Comunicacions i notificacions.

9.- Llei 39/2015, d´1 d´Octubre: El Procediment Administratiu general. Fases i Principis generals. La revisió d´ofici de l´acte administratiu. Els recursos administratius.

10.- La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets de la ciutadania en matèria de protecció de dades.

11.- La responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques. Responsabilitat Patrimonial. L´acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions publiques.

12.- L´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic: Drets i deures i Codi de Conducta. Capítol VI del Títol III de l´E.B.E.P. Règim d´incompatibilitats. Règim disciplinari dels Funcionaris Públics.

13.- Els Recursos dels municipis. Enumeració. Tributs Locals: Impostos Municipals,Taxes, contribucions Especials i Preus Públics.

14.- Els béns de les Entitats Locals. Regulació i classes. Béns de Domini Públic: concepte i règim d´utilització. Béns Patrimonials. Els Béns comunals. Inventari.

15.-Potestat Sancionadora: Principis. El procediment sancionador. Mesures sancionadores administratives. Procediment Sancionador de Trànsit.

16.- Potestat Reglamentària. Classes de Reglaments. Ordenances i Bans. Aprovació d´Ordenances. Destinataris. Control dels Reglaments.

17.- Les polítiques publiques en matèria d´igualtat d´oportunitats.

III.- DRET ADMINISTRATIU POLICIAL

18.- La Llei Orgànica 12/1986, de Forces i Cossos de Seguretat de l´Estat: concepte, missió i objectius de la policía. Normes bàsiques d´actuació. Els diferents cossos policials a l´Estat espanyol.

19.- La Llei 1/1991, de 10 de Juliol, de la Policia Local de Catalunya. Estructura i Organització de la Policia Local. Funcions en llur àmbit d´actuació. Principis bàsics d´actuació.

20.- La Llei 4/2003, de 7 d´Abril, d´Ordenació del Sistema de Seguretat de Catalunya.

21.- La Llei 4/2015, de Protecció de Seguretat Ciutadana. Reunions i Manifestacions. Tinença d´armes i explosius.

22.- Permisos i llicències de conducció. Classes. Condicions dels vehicles per poder circular. Inmobilització i retirada de vehicles de la vida pública. Normativa i procediment.

23.- La conducció sota els efectes de begudes alcohòliques o estupefaents. Regulació i control.

24.- Els animals domèstics i de companyia. Responsabilitats del propietari. Identificació i Registre. Gossos potencialment perillosos. Definició. Normativa aplicable. Llicència municipal.

25.- Competències en matèria d´Activitats d´Espectacles Públics i Activitats Recreatives. Normativa. Dret d´Admissió. Ordre d´horaris d´Espectacles Públics i Activitats Recreatives.

DRET PENAL

26.- La detenció: concepte. La seva pràctica i règim. Drets del detingut. Supòsits legals en que és procedent la detenció. La detenció dels menors.

27.- El delicte. Concepte de delicte. Classes. Delictes contra la seguretat del trànsit. Persones criminalment responsables.

Més informació
CONTACTA AMB NOSALTRES

Av. Puigmal, 62, Baixos, 08560 Manlleu, Barcelona.

Email: tangram@tangramacademia.com

938 51 08 82

FORMULARI DE CONTACTE
HORARIS

De dilluns a divendres de 9 a 13h i de 16.15 a 20.30h. Dissabte i diumenge tancat.

Copyright 2021 Tangram acadèmia | All Rights Reserved Política de cookies | Avís legal i política de privacitat